Back
ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪದನಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಬೋಧನಾ ಅನುಭವ 
1 ಪವಿತ್ರ ಕುಮಾರ ಎಂ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 12-09-2012 10
2 ಚಿರಂತ್ ಸಿ ವಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 07-09-2012 10
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS