Back
ಸಿವಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪದನಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಸೇವಾ ಅನುಭವ 
1 ಪ್ರಕಾಶ ಸಿ ಜೆ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು 12-09-85 37
2 ಶ್ಯಾಮರಾಜ ಎನ್ ಬಿ.ಇ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 17-09-12 10
3 ಚಿತ್ರಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 27-09-12 10
4 ನಂದೀಶ್ ಎಂ ಕೆ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 28-09-12 10
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS