Back
ಸಿವಿಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಪದನಾಮ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ ದಿನಾಂಕ ಸೇವಾ ಅನುಭವ 
1 ನಾಗೇಶಾಚಾರಿ  ಎಂ.ಟೆಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 18-08-1994 29
2 ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ.ಇ ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ  ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 18-10-2005 18
3 ಚಿತ್ರಕುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 27-09-2012 11
4 ನಂದೀಶ್ ಎಂ ಕೆ ಎಂ.ಟೆಕ್ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು 28-09-2012 11
×
ABOUT DULT ORGANISATIONAL STRUCTURE PROJECTS